InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Art. 17 pct. B lit. a din O.U.G. Nr. 17/2000.Taxa pe valoarea adaugata - cota zero, la exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor - conditii de aplicare.

(Decizie nr. 222/R din data de 11.10.2005 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Bunuri si valori imobiliare | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Art. 17 pct. B lit. a din O.U.G. Nr. 17/2000.Taxa pe valoarea adaugata - cota zero, la exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor - conditii  de aplicare.


Prin sentinta civila nr. 41/R/17.05.2005 a Tribunalului Brasov, sectia comerciala si de contencios administrativ a fost respinsa actiunea in contencios administrativ formulata de reclamanta S.C. "R.A.I.I." S.R.L. Brasov in contradictoriu cu paratele Directia Generala a Finantelor Publice Brasov si Directia Controlului Fiscal Brasov, avand ca obiect cererea de anulare a deciziei nr. 45/28.02.2005 emisa de DGFP Brasov si a cererilor accesorii si conexe cererii principale.
Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca:
Din interpretarea logica si literara a prevederilor art. 17 lit. B a) din OUG nr. 17/2000 si pct. 9.2 din HG nr. 401/2000 rezulta ca se aplica cota zero a TVA numai in cazul platilor efectuate prin transfer bancar intre conturile importatorului si exportatorului, deoarece asa cum arata parata DGFP, numai in aceste cazuri statul poate avea certitudinea ca valuta incasata de agentii economici provine din livrarea produselor exportate si nu de pe piata interna ori din alte surse.
Faptul ca sumele in valuta au fost incasate cu chitante emise de reclamanta ( seria BVALC nr. 4211823/31.10.2000 pentru suma de 4.750 $ , seria BVALC nr. 4211844/9.12.2000 pentru suma de 9.000 $ si seria BVALC nr. 6284703/21.12.2000 pentru suma de 8.534,75 $ ) si evidentiate in registrul de casa dovedeste ca aceste sume au intrat in patrimoniul reclamantei si ulterior, reclamanta a depus, cu foi de varsamant aceste sume in conturile bancare respectiv la Banca Turco - Romana si Banca Romana de Scont.
Ca urmare, pentru considerentele retinute instanta, a respins actiunea reclamantei retinand ca in mod legal paratele au stabilit ca reclamanta datoreaza bugetului de stat TVA suplimentara in suma de 104.921.060 lei  la care s-au calculat dobanzi si penalitati aferente in suma de 34.060.681 lei si respectiv in suma de 9.027.631 lei.
                  Impotriva sentintei primei instante a declarat recurs reclamanta S.C." R.A.I.I." S.R.L. Brasov, iar in dezvoltarea motivelor de recurs se arata ca reclamanta a incasat contravaloarea exportului prin depunerea sumelor la o banca agreata de BNR de catre mandatarul partener extern. Aceste sume provin de la partenerul extern, transmise in Romania prin diferite persoane fizice si au fost depuse la banci agreate de BNR de mandatarul acestuia.
Inregistrarea valutei in registrul de casa nu are relevanta juridica, deoarece aceste sume nu se puteau depune in banca decat a doua zi de la sosirea delegatului partenerului extern.
Legea nu obliga decontarea acestor sume numai prin transferuri bancare.
La dosar, a depus intampinare intimata DGFP Brasov, prin care solicita respingerea recursului.
Recursul s-a constatat a fi nefondat.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului de fond, raportat la sentinta atacata si la motivele de recurs invocate de reclamanta, s-a constatat ca, prima instanta a retinut corect situatia de fapt si de drept dedusa judecatii, pronuntand o sentinta legala si temeinica.
Conform art. 17 pct. B lit. a din OUG 17/2000, cota zero la taxa pe valoare adaugata se aplica la exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili cu sediul in Romania, a caror contravaloare se incaseaza in valuta in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei.
Conform pct. 9.2 din Normele de aplicare a OUG nr. 17/2000 aprobate prin HG nr. 401/2000, pentru operatiunile prevazute de art. 17 lit. B. a din OUG nr. 17/2000, nu beneficiaza de cota zero de taxa pe valoare adaugata contribuabilii care incaseaza valuta in numerar sau prin transferuri din conturi bancare personale.
In baza acestor prevederi legale, astfel cum sunt puse in aplicare si de Normele metodologice, de cota zero la TVA, se poate beneficia numai in cazul platilor efectuate prin transfer bancar intre conturile importatorului si exportatorului.
In speta, reprezentantul reclamantului, contrar dispozitiilor legale mai sus aratate, a incasat valuta in numerar pe baza de chitanta, de la diferite persoane fizice, a inregistrat-o in regimul de casa, deci a introdus-o in patrimoniul societatii si ulterior a virat-o in conturile bancare deschise la Banca Turco - Romana si la Banca Romana de Scont.
In aceste conditii, reclamanta nu poate pretinde sa beneficieze de cota zero la TVA, deoarece, nu a procedat asa cum prevad dispozitiile legale care sunt deosebit de clare si care prevad incasarea valutei prin sistem bancar.
Sustinerile reclamantei din motivele de recurs sunt nefondate, constatandu-se ca prima instanta a aplicat corect legea si a avut in vedere toate probele de la dosar, iar practica judiciara invocata de reclamanta nu are relevanta in cauza.
Fata de aceste considerente curtea a respins recursul reclamantei, nefiind indeplinite conditiile prevazute de art. 304 Cod procedura civila, pentru casarea sau modificarea sentintei atacate.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Bunuri si valori imobiliare

Recurs inadmisibil - incheiere premergatoare - Decizie nr. 2115 din data de 25.01.2010
Contract de vanzare-cumparare anulat. Evacuarea fostilor proprietari - Decizie nr. 654 din data de 28.11.2014
Bunuri si valori imobiliare - Decizie nr. 520 din data de 28.06.2010
Imbogatire fara just temei - Decizie nr. 19 din data de 25.01.2010
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana. - Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016
Interpretarea art. 155 din Legea nr. 31/1990. Reprezentarea in instanta a societatii pentru recuperarea prejudiciului cauzat. Excludere din societate. - Hotarare nr. 882/Ap din data de 21.06.2016