InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Contencios fiscal - Posibilitatea deducerii TVA conform art. 145 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 – bunuri si servicii destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile.

(Decizie nr. 93/R din data de 18.04.2006 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Bunuri si valori imobiliare | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Contencios fiscal - Posibilitatea deducerii TVA conform art. 145 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 – bunuri si servicii destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile.


 

         Prin sentinta civila nr. 112/AF din 13.12.2005 a Tribunalului Brasov s-a admis actiunea formulata de reclamanta S.C. „A. P.” S.A. Brasov in contradictoriu cu  intimatele D. G.F.P. Brasov  si D. C. F. si in consecinta s-a dispus anularea deciziei nr.247/21.09.2005, raportul de inspectie fiscala nr. 2992/17.06.2005 si decizia de impunere 87/16.06.2005 emisa de intimate cu dobanzile si penalitatile aferente.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca prin Raportul de inspectie fiscala nr.2992 din 17.06.2005 intocmit de D.C.F. Brasov s-a stabilit ca  reclamanta S.C. „A. P.” S.A. Brasov datoreaza bugetului de stat  suma totala de 53.004.746 ROL reprezentand TV cu 4.921.324 ROL dobanzi si 1.274.526 ROL penalitati aferente.
De fapt, suma totala stabilita ca fiind datorata a fost de 106.230.397 ROL cu dobanzi si penalitati, dar prin decizia  nr.247/21.09.2005 emisa de intimata D. G. F. P. Brasov, contestatia a fost admisa in parte, iar in Raportul de inspectie a fost mentinut numai pentru sumele care fac obiectul  actiunii.
Suma de 53.004.746 ROL este alcatuita din sumele de  7.758.651 ROL considera a fi datorata ca TVA suplimentara, 22.313.612 ROL TVA nedeductibila din factura fiscala nr.2986167/9.11.2004 emisa de S.C. „E.” S.R.L. si suma de 22.932.483 ROL, TVA din facturile emise de S.C. „S.” S.R.L. pentru  servicii de coserit, considerata, de asemenea, ca fiind nedeductibila fiscal.
Din documentatia anexata la dosar, prima instanta a constatat ca  sumele de mai sus nu sunt datorate de reclamanta. Prima suma nu este dovedita; din contractul cu S.C.”E.” S.R.L. rezulta ca s-au efectuat lucrari utile desfasurarii activitatii hoteliere a reclamantei, iar lucrarile de coserit rezulta din inscrisurile si facturile emise de S.C. „S.” S.R.L.
           Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata D.G.F.P. Brasov in nume propriu si pentru D.C.F. Brasov, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie. In dezvoltarea  motivelor de recurs se arata ca: prima instanta nu a analizat intreg probatoriul administrat in cauza; referitor la suma de 776 lei RON reprezentand TVA contestatoarea nu a precizat motivele de fapt si de drept si dovezile, in raportul de inspectie fiscala s-a retinut ca intimata contestatoarea nu tine evidenta contabila potrivit legii, astfel incat nu s-a putut determina baza impozabila si TVA aferenta; cu  privire la suma de 2.231 lei RON reprezentand TVA aferenta facturii emisa de S.C. „E.” S.R.L. aceasta nu este deductibila fiscal deoarece nu s-a  dovedit cu documentatie prestarea serviciilor; prin contractul de inchiriere se prevazuse ca  lucrarile raman proprietarului gratuit, iar refacturarea lucrarilor  de amenajari interioare s-a facut cu intarziere depasind termenul contractual si suma prevazuta prin acesta; iar in ce priveste suma de 2.293 lei RON reprezentand TVA aferenta facturilor emise de S.C. „S.” S.R.L. pentru servicii de coserit si zugravit, organelor de inspectie li s-a prezentat un contract expirat  si un proces – verbal de receptie incomplet, care nu indica locul si volumul prestatiei; iar  facturile fiscale prezentate nu respecta prevederile H.G.831/1957.
In drept se invoca dispozitiile art. 145 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 145 alin. 8 din  Legea nr. 571/2003, art. 114, art. 115 si art. 120 din O.G. 92/2003 si art. 304 pct. 9 si art. 3041 Cod procedura civila.
La dosar a depus intampinare intimata reclamanta S.C. „A.P.” S.A. solicitand respingerea recursului  si mentinerea sentintei civile atacate. Se arata ca in raportul de inspectie fiscala nu se precizeaza cum s-a stabilit suma de 776 lei ca TVA mai putin  colectata, iar celelalte sume sunt deductibile fiscal deoarece prin documente s-au facturat servicii prestate si  lucrari de constructie montaj executate in folosul reclamantei, respectiv furnizorul a colectat si a varsat catre bugetul de stat TVA – ul aferent.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului de fond raportat la sentinta civila  atacata si motivele de recurs invocate s-a constatat ca recursul este nefondat.
Prin raportul de inspectie fiscala 2992/12.06.2005 intocmit de D. C. F. Brasov, s-a stabilit ca S.C. „A. P.” S.A. Brasov datoreaza  106.230.397 lei ROL reprezentand TVA si dobanzi si penalitati  de intarziere. De asemenea, s-a aplicat o amenda  contraventionala conform Legii 82/1991 republicata. S-a emis decizie de impunere pentru aceasta suma. In urma contestatiei formulate de agentul economic s-a desfiintat raportul de inspectie fiscala pentru  TVA colectata suplimentar in valoare de 5.323 lei cu  dobanzi si penalitati urmand sa se reverifice  perioada respectiva de o alta echipa de control  fiscal. Pentru suma de 5.300 lei cu dobanzi si  penalitati s-a respins contestatia.
S-a retinut prin decizia D.G.F.P. Brasov ca pentru suma de 776 lei RON TVA colectata suplimentar prin raportul de inspectie fiscala nu se aduc argumente de catre contestator. Aceeasi afirmatie este reiterata in dosarul de fond si in  recurs de catre D.G.F.P. Brasov. Intr-adevar  contestatia trebuie a contina motivele de fapt si de  drept precum si dovezile pe care se sprijina, dar si raportul de inspectie fiscala trebuie  sa contina aceste date. In caz contrar ele nu pot fi combatute.  Pentru netinerea contabilitatii in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 republicata  S.C. „A. P.” S.A. a fost amendata. Din raportul de inspectie fiscala nu rezulta cum  a fost stabilita aceasta suma ca fiind datorata. Se mentioneaza doar ca urmare a analizei efectuate  asupra veniturilor inregistrate de S.C. „A. P.” S.A.  in perioada 1.12.2004 – 28.02.2005 s-a constatat  ca agentul economic a colectat TVA mai putin  cu suma de 7.758.651 lei ROL. La dosar  este o nota explicativa a contabilului sef cu privire la  o eroare de inregistrare in contabilitate si  corespondenta cu B.C.R. Brasov. Consider ca se impunea si in aceasta situatie reverificarea TVA – ului colectat, tinandu-se seama de toate documentele contabile prezentate, iar modul de calcul si inscrisurile  din care rezulta sumele respective sa fie clar reflectate in procesul – verbal de control. Reclamanta a  aratat ca din documentele sale contabile nu rezulta aceasta suma. Fata de aceasta sustinere raportat si la nemotivarea raportului de inspectie fiscala, recurenta parata  avea posibilitatea solicitarii prezentarii situatiilor  contabile ale comerciantului in instanta sau  efectuarea unei expertize tehnice de specialitate care sa confirme constatarile sale.  Nu a cerut aceste probe, deci a achiesat tacit la  punctul de vedere al reclamantei.
Cu privire la suma de 2.231 lei RON reprezentand  TVA aferenta facturii 2986167/9.11.2004 emisa de S.C. „E.” S.R.L., la dosar exista suficiente inscrisuri din care sa rezulte ca  s-au efectuat lucrari de amenajari interioare, centrala termica etc. Faptul ca in contractul de inchiriere s-a  prevazut ca la rezilierea contractului lucrarile de finisaj si constructii montaj raman proprietarului  cu titlu gratuit nu poate fi invocat de  catre recurenta. Contractul este, conform art. 969 Cod civil, legea partilor. La fel cum au stipulat aceasta clauza, cocontractantii, prin vointa lor, au modificat conventia lor prin act aditional  stabilind incetarea contractului cu stingerea obligatiilor reciproce inclusiv cu facturarea lucrarilor de amenajare. (vezi art. 969 alin.2 Cod civil). Aceste servicii prestate, lucrari efectuate (de finisaj, constructii montaj) sunt destinate desfasurarii in conditii optime a activitatii S.C. „A. P.” S.A. Brasov.
Conform art. 145 alin. 3 din Legea 571/2003 orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de TVA are dreptul sa deduca TVA, datorata sau achitata daca bunurile si serviciile taxabile sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile.
Si cu privire la cea de-a treia suma contestata , instanta a apreciat ca legea a fost corect aplicata si interpretata de tribunal. S.C. „S.” S.R.L. a prestat servicii de  coserit si zugravit pentru S.C. „A. P.” S.A. . In raporturile comerciale se accepta orice mijloc de proba pentru dovedirea  conventiei partilor. Nu este obligatorie incheierea unui contract scris. Din actele depuse la dosar rezulta cu certitudine ca intre parti a existat un acord de vointa cu privire la prestarea anumitor activitati specifice (coserit, zugravit) pentru imobilele detinute de  reclamanta la un pret determinat. Lucrarile au fost receptionate si s-au emis facturile aferente acestora. Facturile fiscale cuprind informatiile prevazute de art. 155 alin.(8) si sunt emise de un platitor de TVA (acest lucru nu a fost contestat). Deci s-a respectat prevederea art. 145 alin. (8) din Legea 571/2003.
Art. 114, 115 si art. 120 din O.G. 92/2003 republicata invocate de recurenta se refera la dobanzi si  penalitati de intarziere pentru obligatii fiscale neplatite la termen.
Apreciind ca reclamanta nu datoreaza  sumele calculate prin raportul de inspectie fiscala, corect a fost  exonerata si de plata acestor accesorii.
Fata de aceste considerente, Curtea de apel, in baza art. 312 alin. 1 Cod procedura  civila raportat si la prevederile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila si art. 3041 Cod procedura civila, a respins recursul declarat de recurente, prin Decizia nr. 93/R/18.04.2006.

(Decizia nr. 93/R din 18.04.2006)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Bunuri si valori imobiliare

Recurs inadmisibil - incheiere premergatoare - Decizie nr. 2115 din data de 25.01.2010
Contract de vanzare-cumparare anulat. Evacuarea fostilor proprietari - Decizie nr. 654 din data de 28.11.2014
Bunuri si valori imobiliare - Decizie nr. 520 din data de 28.06.2010
Imbogatire fara just temei - Decizie nr. 19 din data de 25.01.2010
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana. - Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016
Interpretarea art. 155 din Legea nr. 31/1990. Reprezentarea in instanta a societatii pentru recuperarea prejudiciului cauzat. Excludere din societate. - Hotarare nr. 882/Ap din data de 21.06.2016