InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Acordarea indemnizatiei de dispozitiv

(Decizie nr. 488/F din data de 25.04.2008 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

       Acordarea indemnizatiei de dispozitiv
       
       Curtea a constatat ca prin sentinta civila nr.337/M/2008 a Tribunalului Brasov a fost admisa actiunea formulata de reclamantii Bogdan Sofita, Henter Rozalia Dalma, Manole Mariana, Moisa Irina Victoria in contradictoriu cu paratul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei al Municipiului Brasov, si in consecinta a obligat paratul sa calculeze si sa plateasca fiecarui reclamant drepturile banesti reprezentand indemnizatia de dispozitiv in cuantum de 25% lunar, incepand cu data de 04.07.2005 si pana la  incetarea raporturilor de munca, sume actualizate cu rata inflatiei pana la plata efectiva.
       A fost admisa in parte actiunea formulata de reclamantii Abejanaritei Elena, Dumitrescu Adrian Mircea, Hranaceru Eugenia, Marcu Simona Aurelia, Ursu Vasile si Vas Laszlo in contradictoriu cu parata Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Personaei al Municipiului Brasov si in consecinta  a obligat paratul sa calculeze si sa plateasca fiecarui reclamant drepturile banesti  reprezentand indemnizatia de dispozitiv in cuantum de 25% lunar, dupa cum urmeaza:
       Abejanaritei Elena – incepand cu data de 1.01.2007, Dumitrescu Adriana Mircea – incepand cu data  1.07.2007, Hranaceru Eugenia – incepand cu data de 1.06.2007, Marcu Simona Aurelia – incepand cu data de 6.10.2005, Ursu Vasile – incepand cu daa de 14.11.2005 si Vas Laszlo – incepand cu data de 11.11.2005 psi pana la incetarea raporturilor de munca, sume actualizate in raport de rata inflatiei  pana la plata efectiva.
       A respins restul pretentiilor reclamanatilor.
       A obligat parata sa faca cuvenitele mentiuni in carnetul de munca al fiecarui reclamant cu privire la plata acestor drepturi.
       Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut urmatoarele:
       Prin  actiunea  inregistrata la Tribunalul Brasov sub nr. 9550/62/2007 reclamantii Bogdan Sofita, Henter Rozalia Dalma, Manole Mariana, Moisa Irina Victoria, Abejanaritei Elena, Dumitrescu Adrian Mircea, Hranaceru Eugenia, Marcu Simona Aurelia, Ursu Vasile si Vas Laszlo au solicitat in contradictoriu cu parata Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei al Municipiului Brasov obligarea paratei sa calculeze si sa plateasca drepturile banesti reprezentand indemnizatia de dispozitiv in cuantum de 25% din salariul de baza, incepand cu data de 4.07.2005 si pana la incetarea raportului de munca, sume actualizate in raport de rata inflatiei si efectuarea cuvenitelor mentiuni in carnetul de munca al fiecarui reclamant.
       Reclamantii au calitatea de angajati, personal contractual,in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei al Municipiului Brasov, parata in cauza de fata.
       Indemnizatia de dispozitiv a fost reglementata prin Legea 138/1999 si vizeaza cadre militare, angajati pe baza de contract si salariati civili din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii , Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii si Ministerul Justitiei.
       Prin Ordinul nr.496/28.07.2003 emis de Ministerul Administratiei si Internelor   s-a prevazut ca indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului civil ce isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice iar la pct.3.1.1 se arata ca prin personal civil in sensul prezentului ordin se intelege functionarii publici si personalul contractual din MAI. Personalul civil din MAI beneficiaza de drepturile stabilite de Legea 138/1999 cu exceptia celui din domeniul administratiei publice care beneficiaza doar de dreptul prevazut la art.13 din lege.
       Art.13 din Legea 138/1999 stabileste cuantumul indemnizatiei de 25 % din salariul de baza si se acorda cadrelor militare in activitate, militari angajati pe baza de contract si salariatilor civili.
       Rezulta ca, salariatilor civili le este recunoscut beneficiul aceleiasi indemnizatii de dispozitiv in cuantum de 25% din salariul de baza.
       Este evident faptul ca prin Ordinul nr.496/2003, Ministrul Administratiei si Internelor a urmarit ca din randul personalului care beneficiaza de acest spor sa faca parte si personalul civil care isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice, tocmai pentru a inlatura discriminarea in privinta drepturilor de natura salariala a personalului aflat in subordinea si coordonarea MAI, asigurandu-se astfel egalitate de tratament salarial si nediscriminarea pentru personalul din cadrul aceleiasi institutii.
       Impotriva sentintei a formulat recurs paratul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Brasov in termen, motivat.
       In motivele de recurs sentinta este criticata pentru nelegalitate.
       Instanta de fond a interpretat gresit dispozitiile Legii 138/1999. Dispozitiile referitoare la acordarea  indemnizatiei de dispozitiv lunare de 25% sunt  aplicabile exclusiv angajatilor MAN, MI, SRI, SIE, SPP, STS si MJ.
       In conformitate cu dispozitiile pct.31.1 din Ordinul 496/2003 emis de MAI prin „personal civil” se intelege „functionari publici si personalul contractual din structurile MAI.”
       Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Brasov in cadrul caruia lucreaza reclamantii, din 4.07.2005 a fost reorganizat ca serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local Brasov, in baza HCL 387/2005 fiind doar coordonat si controlat metodologic de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor – organ de specialitate ce functioneaza in subordinea MAI.
       Analizand recursul formulat, Curtea apreciaza ca este intemeiat.
       Statutul juridic al personalului contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov descris in motivele de recurs. Nu impune aplicarea dispozitiilor 9.2 din Ordinul MAI 496/22.07.2003, Ordin ce devine desuet in conditiile reorganizarii intervenite legislativ in structura organizatorica a MAI devenit actualmente Ministerul de Interne si al Reformei Administrative.
       Pretentiile solicitate prin actiune sunt reglementate de art.13 din Legea 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii. Acest text de lege prevede ca „indemnizatia de dispozitiv lunara de 25%  din solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de comanda si gradatii, respectiv din salariul de baza se acorda cadrelor militare in activitate, militarilor angajati pe baza de contract si salariatilor civili”.
       Prin Ordinul nr.496/28.07.2003 emis de MAI s-a specificat ca „indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului civil  ce isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice”.
       Potrivit pct.31.1 din acest ordin prin „prin personal civil” se intelege functionarii publici si personalul contractual din Ministerul Administratiei si Internelor. Prin urmare, in mod evident ordinele se refera numai la structurile MAI, ori personalul contractual din cadrul primariilor si din cadrul serviciilor publice subordonate consiliilor locale nu se incadreaza in textul legal invocat si nu pot beneficia de  indemnizatia de dispozitiv.
       De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca administratia publica din unitatile administrativ teritoriale se intemeiaza pe principiul autonomiei locale si pe cel al  descentralizarii serviciilor publice iar autoritatile administratiei publice prin care se  realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt consiliile locale ca autoritati deliberative  si primarii ca autoritati executive (prevederi cuprinse in Legea 215/2001 privind administratia publica locala art.1, art.2, art.21).
       Aceasta inseamna ca administratia publica locala nu este subordonata Ministerului de Interne iar dispozitiile legale aratate mai sus nu se aplica angajatilor acestor institutii.
       In prezenta speta, asa cum s-a aratat si in motivele de recurs, Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor Brasov in cadrul caruia reclamantii sunt angajati in baza contractului individual de munca, este subordonat Consiliului Local Brasov, conform Hotararii 643/20.12.2004 in ceea ce priveste organizarea, functionarea si finantarea acestuia. Dat fiind regimul juridic al acestuia, instanta apreciaza ca fiind nelegala extinderea efectelor art.31.1 din Ordinul MAI 496/2003 si asupra personalului contractual din  cadrul acestui serviciu.
       Nu poate fi considerata discriminatorie situatia reclamantilor in raport cu categoria de personal contractual din fostul MAI care beneficiaza de indemnizatia  de dispozitiv in baza Ordinului mai sus  invocat deoarece nu sunt indeplinite  conditiile expuse de art.2 din OG 137/2000 pentru ca o fapta sa fie considerata „discriminatorie”.
       Nu sunt aplicabile  nici dispozitiile art.2 alin.1 si respectiv art.3 din Directiva 2000/78 a Consiliului Uniunii Europene care reglementeaza conditiile de creare a unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca.
       Prin aceasta directiva se stabileste un cadru general de combatere a discriminarii in ceea ce priveste incadrare in munca si ocuparea fortei de munca, in vederea punerii in aplicare, in statele membre a principiului egalitatii de tratament.
       Se stabilesc reguli de remunerare egale in conditii de incadrare si de munca egale.
       Insa, in speta nu este  indeplinita conditia „munca egala” deoarece, reclamantii in cauza au atributii distincte, deosebite de cele  ale personalului contractual din cadrul  fostului MAI care au beneficiat si beneficiaza de  indemnizatia de dispozitiv.
       Pentru toate aceste considerente, curtea a apreciat ca solutia instantei de  fond are la baza o interpretare extensiva a dispozitiilor legale aplicabile adaugandu-se la lege o situatie neprevazuta de aceasta astfel incat, in baza art.312 Cod procedura civila recursul paratului va fi admis iar actiunea reclamantilor va fi respinsa conform dispozitivului prezentei.
       Decizia civila nr. 488/M/R din 25 aprilie 2008 – A.P.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
Raspunderea patrimoniala a angajatilor. - Sentinta civila nr. 217 din data de 24.02.2011
Lipsa in gestiune. Raspunderea patrimoniala a mostenitorilor salariatului decedat. - Sentinta civila nr. 835 din data de 16.06.2011
Actiunea in raspundere patrimoniala. Prejudiciul produs de sofer prin depasirea consumului de combustibil. - Sentinta civila nr. 309 din data de 24.03.2011
Drepturi salariale - Sentinta comerciala nr. 472/CA din data de 09.09.2010
LITIGIU DE MUNCA. RASPUNDERE SUBSIDIARA - Decizie nr. 10 din data de 19.01.2010
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017