InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

FOND FUNCIAR. LEGEA 18/1991. Dovada circuitului civil al terenului.

(Decizie nr. 444/R din data de 06.05.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Prin plangerea inregistrata la Judecatoria Oltenita sub nr. 3001/269/2008, petenta NA a solicitat anularea hotararii nr. 46/2.07.2008 a Comisiei Locale F si a hotararii nr. 1302/22.08.2008 a Comisiei Judetene Calarasi pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, reconstituirea dreptului sau de proprietate asupra terenului in suprafata de 2500 m.p. - padure, situat pe raza comunei F, pe acelasi amplasament sau pe altul cu aceeasi valoare economica, obligarea comisiilor la eliberarea titlului de proprietate si punerea in posesie. A solicitat si cheltuieli de judecata.
In motivarea plangerii, petenta arata ca cele doua comisii nu neaga dreptul de proprietate pretins, sau calitatea sa, nu pretind ca autorii sai ar fi instrainat aceasta  suprafata de teren. Faptul ca in evidentele Primariei F nu se regaseste dovada  exproprierii si preluarii abuzive de catre stat a acestei suprafete de teren nu poate conduce la respingerea cererii sale. Atat ea cat si mama sa au depus diligente pentru a face dovada ca autorii lor nu au instrainat suprafata de 2500 m.p. teren forestier, ci acest teren a fost preluat abuziv de catre stat. Prin adresa nr. C/23799/28. 12. 2006, Arhivele Nationale ale Romaniei i-a comunicat ca nu detin borderouri de la recensamantul din anul 1948, mapa fiind lipsa si nici evidentele din perioada 1945- 1990.
Initial, cererea sa a fost respinsa ca fiind tardiv formulata de catre Comisia Locala, prin hotararea nr. 46/2.07.2008, desi a fost reiterata in termenul prevazut de Legea nr. 247/2007. Cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a fost formulata si anterior adoptarii Leg. 247/2007, respectiv in baza Legii nr. 18/1991 si Legii nr. 1/2000, cereri nesolutionate.
Din hotararea nr. 1302/22.08.2008 nu rezulta ca s-a analizat hotararea nr. 46/2008 (impotriva careia petenta a formulat plangere), in care s-a mentionat ca cererea a fost  formulata in termen, ci, dimpotriva, respinge plangerea ca fiind neintemeiata.
Comisia Judeteana Calarasi, investita cu plangere impotriva hotararii nr. 46/2008, trebuia sa analizeze daca cererea a fost formulata in termen si sa oblige comisia locala sa analizeze cererea ei.
Autorul petentei, I S, decedat la data de 29.08.1992, a fost fiul lui G I si I I. Dreptul de proprietate asupra terenului forestier in suprafata de 2500 m.p. a fost dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 37055/18. 11. 1935  de catre Tribunalul Ilfov-Sectia Notariat.
Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 37055/18.11.1935 face dovada absoluta a dreptului de proprietate pretins, terenul forestier fiind liber de orice sarcini.
In drept, plangerea se intemeiaza pe dispozitiile art. 109, 274 Cod proc. civila, ale art. 480 Cod civil, ale Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 - modificata si completata, pe dispozitiile Legii nr. 247/2005, pe art. 6 din Conventia europeana si pe art. 1 din Protocolul Aditional la Conventie si art. 44 din Constitutia Romaniei.
Petenta a depus acte,
In termen legal, in baza art. 49 - 56 Cod proc. civ., a formulat cerere de interventie in interesul paratei Comisia Judeteana Calarasi Regia Nationala a Padurilor-Romsilva - Directia Silvica Calarasi, solicitand respingerea plangerii formulate de petenta N A.
Pentru o justa solutionare a plangerii, au fost solicitate celor doua comisii actele care au stat la baza emiterii hotararilor nr. 46/2008 si respectiv 1302/2008.
Cu adresa nr. 9271/3. 11. 2008, Comisia Judeteana Calarasi a inaintat actele solicitate, respectiv: adresa Comisiei Locale F nr. 4069/6.08.2008 catre comisia judeteana, adresa nr. C/23799/28.12. 2006 de la Arhivele Nationale, adresa nr. 1242/3.03.2006 a Comisiei Locale F catre autoarea petentei, I E, memoriul formulat de petenta, inregistrat la Comisia Judeteana Calarasi sub nr. X1811/16. 07. 2008,  hotararea atacata si actele de stare civila.
La solicitarea instantei, Comisia Locala F a depus la dosar, in copie xerox, planul Padurii Manda, fosta proprietate Moruzi, nedatat si nesemnat, depus  de catre unul dintre proprietarii  beneficiari  de teren forestier si folosit ca instrument de lucru de catre comisie impreuna cu reprezentantii Ocolului Silvic Mitreni, pentru identificarea vechiului amplasament.
La termenul din data de 10. 11. 2008, reclamanta a formulat cerere de chemare in garantie a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Regia Nationala a Padurilor - Romsilva - Directia Silvica Calarasi.
In dovedirea plangerii, petenta a solicitat probele cu inscrisurile de la dosar, doi martori si expertiza topometrica.
In baza probelor administrate, instanta a pronuntat sentinta civila nr. 1007/25.05.2009 prin care a admis plangerea formulata de reclamanta NA, a respins cererea de interventie in interesul paratei Comisia judeteana Calarasi formulata de RNP Romsilva - Directia Silvica Calarasi, a  respins cererea de chemare in garantie a RNP Romsilva - Directia Silvica  Calarasi, a anulat HCJ nr. 1302/22.08.2008 a HCL F nr. 46/2.07.2008, a omologat raportul de expertiza intocmit de expert tehnic ing. C V, a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului cu padure in suprafata de 0,25 ha. situat in P.20 din trupul Padurii Manda pus in posesie  pentru cetatenii din com. F jud. Calarasi, avand ca vecinatati .. in favoarea numitei N A de la autor I G si a respins cererea reclamantei privind obligarea paratelor Comisia judeteana Calarasi si Comisia locala F pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 la plata cheltuielilor de judecata.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs  CJSDPT Calarasi  si RNP  Romsilva - DS Calarasi, iar Tribunalul Calarasi, prin decizia civila nr. 1082/R/3.11.2009, a admis recursurile, a casat in tot sentinta si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. In considerentele deciziei, Tribunalul a retinut ca instanta de fond nu s-a pronuntat asupra capetelor de cerere privind obligarea paratelor comisii la eliberarea titlului de proprietate si la punerea in posesie, aceasta omisiune echivaland cu nesolutionarea fondului.
Primind dosarul spre rejudecare a fost inregistrat cu nr. 4265/269/2009, iar in urma admiterii cererii de abtinere a judecatorului caruia i s-a repartizat dosarul, dosarul a fost redistribuit aleatoriu si inregistrat cu nr. 119/269/2010.
In al doilea ciclu procesual nu au fost administrate ale probe, petenta aratand ca  nu mai are alte cereri de formulat in cauza.
Solutionand cauza prin sentinta civila nr.164/01.02.2010, Judecatoria Oltenita a admis in parte plangerea formulata de reclamanta N A, in contradictoriu cu paratele Comisia Locala F de aplicare a Legii 18/1991, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Calarasi si intervenienta RNP - Romsilva - Directia Silvica Calarasi.
A respins cererea de interventie in interesul paratei Comisia Judeteana Calarasi formulata de intervenienta R.N.P. Romsilva-Directia Silvica Calarasi.
A respins cererea de chemare in garantie a R.N.P. Romsilva-Directia Silvica Calarasi, formulata de reclamanta.
A anulat hotararea nr.1302/22.08.2008 a CJSDPT Calarasi si hotararea nr. 46/02.07.2008 a Comisiei Locale F.
A omologat raportul de expertiza intocmit de expert tehnic ing.CV.
A dispus reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea reclamantei NA, (de la autor IG), asupra suprafetei de 0,25 ha teren cu padure situat in parcela 20 din trupul Padurii Manda pus in posesie pentru cetatenii din com. F, jud .Calarasi, avand urmatoarele vecinatati ...
A obligat pe parata Comisia locala F sa puna in posesie pe reclamanta cu suprafata de teren mentionata mai sus si subsecvent pe CJSDPT Calarasi sa emita titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren.
A respins capatul de cerere privind obligarea celor doua comisii la cheltuieli de judecata.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca reclamanta a facut dovada dreptului de proprietate al autorului sau supra terenului forestier in suprafata de 2500 m.p. cu actul de vanzare-cumparare autentic depus la dosar, neavand relevanta faptul ca a fost incheiat in anul 1935, atat timp cat nu se opune un alt act de vanzare-cumparare din care sa rezulte ca aceasta suprafata a fost instrainata.
Cu privire la hotararea comisiei locale nr. 46/2008 instanta a retinut ca cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren cu padure a fost formulata in termenul prev. de Legea nr. 247/2005.
In raport de reconstituirea dreptului de proprietate reclamantei, sunt intemeiate si urmatoarele doua capete de cerere, privind obligarea Comisiei locale F sa puna in posesie pe reclamanta conform atributiilor stabilite prin art. 5 lit. i din regulamentul aprobat prin HG 890/2005, iar subsecvent, dupa delimitarea terenului cuvenit reclamantei conform lotului stabilit de expertiza efectuata in cauza, Comisia judeteana Calarasi va elibera titlul de proprietate pentru aceasta suprafata de teren  in baza art. 6 lit. f din acelasi regulament aprobat prin HG nr. 890/2005.
Cu privire la cererea privind obligarea paratelor Comisia locala si comisia judeteana la plata cheltuielilor de judecata instanta a retinut ca acestea nu au un patrimoniu propriu, participand in procesul civil ca organe stabilite sa aplice si totodata sa vegheze la aplicarea  prevederilor legii cu un statut de oficialitate, prin derogare de la dispoz. codului de procedura civila, asa cum prevad dispozitiile art. 51 din Legea nr.18/1991- republicata.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal a formulat recurs Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Calarasi, solicitand admiterea recursului, desfiintarea sentintei, iar pe fond respingerea cererii reclamantei.
In motivarea recursului sau recurenta reia obiectul actiunii reclamantei, apreciind ca in mod nelegal dupa casare instanta a admis cererea reclamantei.
Se arata astfel ca in conformitate cu art.6 din Constitutia Romaniei din 1948 si art.2 din Legea 204/1947, dreptul de proprietate asupra padurilor apartine statului, urmand ca in conformitate cu art.3 si 4 din Legea 204/1947 toate padurile, indiferent de proprietar, sa fie amenajate, in cel mult 4 ani de la data publicarii legii.
Apreciaza ca in cauza reclamanta nu este indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate intrucat nu face dovada circuitului juridic al terenului ulterior contractului de vanzare-cumparare din 1935 invocat.
Instanta reconstituie dreptul de proprietate dupa autor I G, desi acest drept a fost solicitat dupa autorul I S (tatal primului). I G a primit testament de la tatal sau in 1959 cand padurea nu-i mai apartinea.
Mai mult, terenul nu s-a regasit in amenajamentele silvice.
Solicita analiza sentintei sub toate aspectele.
Prin intampinarea depusa, reclamanta intimata solicita respingerea recursului ca neintemeiat, aratand ca in primul ciclu de judecata recurenta nu i-a contestat dreptul de proprietate; cu privire la circuitul civil arata ca a facut dovada ca Arhivele Statului i-a comunicat faptul ca nu detine borderouri de la recensamantul din anul 1948, mapa fiind lipsa si nu detine evidente din perioada 1945-1990.
Solicita judecarea in lipsa, avand in vedere ca nu se poate deplasa la Calarasi, fiind din Bucuresti.
Tribunalul, in raport de actele si lucrarile dosarului, urmeaza, in baza art.312 Cpc, sa respinga recursul ca neintemeiat.
In cauza reclamanta a facut dovada proprietatii de padure detinuta de bunicul sau si transmisa prin testament tatalui sau. De asemenea, a facut dovada ca Arhivele Statului nu mai detin acte din care sa rezulte circuitul terenului dupa expropriere.
Prin urmare, reclamanta facand dovada proprietatii, se prezuma ca terenul impadurit a trecut in proprietatea statului. Recurenta nu a facut o dovada contrara.
Cat priveste autorul dupa care a fost reconstituit dreptul, rezulta ca dreptul de proprietate a apartinut bunicului, dar acesta a transmis dreptul sau prin testament catre fiul sau, ca atare apreciem si sub acest aspect sentinta legala.
Conform art. 3041 Cpc, tribunalul a analizat sentinta sub toate aspectele, insa a apreciat ca nu exista motive de ordine publica de nelegalitate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010