InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Refuzul Primarului Municipiului B de a emite autorizatia de construire pentru mansarde este nejustificat si arbitrar in situatia in care solicitantul indeplineste toate conditiile legale pentru obtinerea acestei autorizatii.

(Decizie nr. 3270/R din data de 18.06.2013 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Constructii | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Refuzul Primarului Municipiului B de a emite autorizatia de construire pentru mansarde este nejustificat si arbitrar in situatia in care solicitantul indeplineste toate conditiile legale pentru obtinerea acestei autorizatii.

Asupra recursului de fata;
   Prin sentinta civila nr. 7237 din data de 19 decembrie  2012, pronuntata de Tribunalul  Brasov–sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal in dosarul  nr.123/64/2013 s-a admis actiunea formulata de reclamanta I I V C P in contradictoriu cu paratul Primarul Municipiului B si in consecinta, parata a fost obligata sa emita autorizatie de construire in vederea intrarii in legalitate pentru constructia reprezentand mansarda compusa din 24 de apartamente edificata in mun. B, str. A…...
S-a luat act ca  nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:
In fapt, reclamanta are calitatea de proprietar asupra terasei inscrisa in CF 118416-C1-U41 B, nr. top 118416-C1-U41 (filele 44-50 vol. I).
Pe aceasta terasa reclamanta a efectuat in perioada 2008-2009 lucrari de mansardare cu acordul  Asociatiilor de Proprietari T si L.
Reclamanta I I V C P a solicitat eliberarea actelor de legalizare a constructiilor aferente imobilului situat in B, str. A….
Paratul a refuzat constant si nejustificat eliberarea autorizatiei de construire si i s-a cerut permanent completarea documentatiei, motivat de faptul ca nu detine titlu de proprietate desi Legea nr. 50/1991  in anexa nr. 2 prevede ca pot obtine autorizatie de construire  cu drept de creanta  si anume contract de concesiune  ceea ce detinea.
            Anexat cererii de legalizare a constructiilor reclamanta a depus extras CF, planurile tuturor nivelurilor, plan fundatii, memoriu de instalatii si schema coloanelor, studiu geo, expertiza tehnica si evaluare, contracte cu furnizorii de utilitati.
De asemenea, in cursul procesului, fata de pozitia procesuala a paratului exprimata, reclamanta a depus la dosar expertiza tehnica extrajudiciara in specialitatea „urbanism si amenajarea teritoriului” si expertiza pentru cerinta tehnica „securitate la incendiu” (filele  vol. II).
In plus, prin adresa nr. 15816/21.11.2012  Agentia pentru Protectia Mediului B a comunicat faptul ca institutia nu emite acord de mediu pentru constructiile existente.
Instanta a analizat daca refuzul paratului de solutionare a cererii reclamantei de legalizare a constructiilor i-a produs acesteia o vatamare a unui drept al sau sau al unui interes legitim, in conditiile art. 1 din Legea nr. 554/2004, modificata.
Refuzul paratului s-a axat, initial, pe faptul ca reclamanta nu s-a incadrat in termenul stabilit de autoritatea publica pentru legalizarea lucrarilor si ca a fost sesizata instanta de judecata. Numai in cursul procesului au fost invocate aspecte legate de neindeplinirea cerintelor legale pentru intrarea in legalitate a constructiilor, respectiv ca nu exista depuse in sustinerea cererii de legalizare o expertiza tehnica referitoare la rezistenta mecanica si stabilitate si nici cea referitoare la securitatea la incendiu si nici acordul de mediu prevazute de Ordinul nr. 839/2009.
In drept, conform art. 59 alin. 3 din Ordinul nr. 839/2009 „(3) In situatia in care constructia realizata fara autorizatie de construire intruneste conditiile urbanistice de integrare in cadrul construit preexistent, autoritatea administratiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizatii de construire in vederea intrarii in legalitate, in coroborare cu luarea masurilor legale care se impun, numai in baza concluziilor unui referat de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala de calitate „rezistenta mecanica si stabilitate” privind starea structurii de rezistenta in stadiul fizic in care se afla constructia, precum si pentru cerinta esentiala de calitate „securitatea la incendiu”, numai dupa emiterea Acordului de mediu, in conditiile legii”.
Din interpretarea acestei norme rezulta ca legalizarea unei constructii pentru care nu a fost emisa anterior lucrarilor autorizatie in conditiile Legii nr. 50/1991, modificata,  poate fi dispusa numai dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: constructia indeplineste cerintele de calitate „rezistenta mecanica si stabilitate”, de „securitatea la incendiu”, se integreaza in cadrul construit preexistent si are acord de mediu.
In cauza, reclamanta a facut dovada, prin lucrarile de specialitate efectuate in cauza de catre experti tehnici autorizati conform normelor legale, ca mansarda edificata la imobilul in litigiu intruneste conditia de integrare in cadrul construit, ca raspunde la cerinta de calitate „rezistenta mecanica si stabilitate”, ca se integreaza in gradul de rezistenta la foc II, ca poate realiza functiunea propusa de apartamente in cladire colectiva de locuinte si ca nu este necesar acordul de mediu, fata de legislatia actuala (filele 30-55 din volumul II ).
Prin urmare, refuzul paratului de legalizare a acestor constructii, edificate pe terasa proprietatea sa exclusiva, cu acordul asociatiilor de proprietari si dupa indeplinirea tuturor conditiilor legale, apare ca fiind arbitrar si nejustificat.
Celelalte motive invocate de catre parat prin intampinare nu au fost retinute deoarece, reclamanta a dobandit si a inscris un drept real asupra terasei pe care a efectuat lucrarile de mansardare – dreptul de proprietate, astfel ca acest drept este opozabil tertilor, in conditiile Legii nr. 7/1996, pana la data radierii lui. Nulitatile evocate de parat, referitoare la titlul inscrierii, nu au fost constatate irevocabil prin hotarare judecatoreasca, astfel ca nu pot fi invocate pe calea intampinarii.
Pentru toate aceste considerente, in baza art. 59 din Ordinul nr. 839/2009 si a art. 1 si 18 din Legea nr. 554/2004, modificata, instanta a admis actiunea promovata de catre reclamanta I I V C P.
S-a luat act ca nu  au fost solicitate cheltuieli de judecata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal, paratul Primarul Municipiului, solicitand admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei recurate in sensul respingerii actiunii, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea recursului recurentul a aratat ca  hotararea a fost data cu incalcarea dispozitiile art.48 alin.(3) din Legea nr.350/2001 (art.304 pct.9 Cod procedura civila).
Potrivit art.59 alin.(3) din Ordinul nr.839/209 legalizarea unei constructii edificata fara a se obtine in prealabil autorizatia de construire este conditionata de intrunirea conditiilor de integrare in cadrul preexistent.
In considerarea unei expertize tehnice extrajudiciare specialitatea urbanism si amenajarea teritoriului, judecatorul fondului a incalcat dispozitiile art.48 alin.(3) din Legea nr.350/2001, potrivit carora dupa aprobarea PUG si PUZ si PUD impreuna cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile in justitie.
Prin HCL nr.425/1999 a fost aprobat PUG al Municipiului B, care pentru zona str. L… instituie interdictie definitiva de construire, fiind o zona cu densitate mare de construire.
Cu toate acestea cu incalcarea documentatiilor de urbanism, instanta de fond a dispus legalizarea constructiei.
Recurentul a sustinut ca hotararea pronuntata a fost data cu incalcarea dispozitiilor art.7alin.23 din Legea nr.50/1991 (art.304 pct.9 Cod procedura civila ).
Conform prevederilor art.7 alin.2 indice 3 din Legea nr.50/1991 documentatiile tehnice (DT) pentru reabilitarea cladirilor se verifica in mod obligatoriu pentru cerinta esentiala de calitate in constructii  „economic de energie si izolare termica” potrivit legii.
In lipsa verificarii se va prezenta un  studiu de fezabilitate sau audit.
Cu toate ca la dosarul cauzei  nu se afla un astfel de studiu instanta de fond a dispus legalizarea constructiei.
Recurentul a aratat ca hotararea a fost data cu incalcarea dispozitiilor  Ordinului nr.135/2010 ( art.304 pct.9 Cod procedura civila ).
Potrivit art.5 alin.(1) din Ordinul nr.135/2010 „Evaluarea impactului asupra medului nu poate fi efectuata dupa ce lucrarile de investitie au fost demarate sau proiectele au fost  realizate”.
Recurentul a mai aratat ca hotararea atacata  a fost data cu incalcarea art.19 din Ordinul nr.536/1997 (art.304 pct.9 Cod procedura civila), potrivit caruia amplasarea bailor si WC-urilor deasupra camerelor  de  locuit este interzisa.
Intimata I I V C P  a depus concluzii scrise prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Intimata a sustinut ca motivele de recurs sunt neintemeiate intrucat pentru solutionarea cauzei a fost administrata la Tribunalul Brasov expertiza tehnica extrajudiciara in specializarea „Urbanism si amenajarea teritoriului” pentru mansardare imobil locuinte colective situate in  B, jud. B, str. L…,  nr.7A.
Expertiza, desi realizata extrajudiciar, a fost intocmita de singurul expert judiciar aflat pe lista Ministerului de Justitie pentru realizarea de lucrari in specialitate „urbanism si amenajarea teritoriului”, arhitect Iancu Adrian si insusita de partea parata.
Certificatul de urbanism CU 4739 din 02.11.2007 prevede posibilitatea mansardarii, conform axionometriei aprobate. De asemenea, constructia a primit si Avizul Directiei tehnice din cadrul  Primariei Municipiului B.
Pentru constructia edificata, Inspectoratul de Stat in Constructii a emis Acordul nr.93/6/24.06.2009.
Intimata a precizat ca la baza edificarii constructiei existente sta studiul de fezabilitate privind performanta energetica a anvelopei cladirii, urmare a masurilor de reabilitare, intocmita in aprilie 2009 de catre expert tehnic judiciar, F M.
In ceea ce priveste al treilea motiv de recurs: hotararea a fost data cu incalcarea Ordinului nr.135/2012, intimata a mentionat ca anterior edificarii s-a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului B un acord de mediu pentru una din mansarde (cea din Brasov,b-dul Garii nr.26).
Raspunsul/adresa 6016/21.05.2009 este in sensul ca proiectul de mansardare a blocurilor colective de locuinte nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, intrucat acesta nu se afla listat in Anexa 1 sau 2 a HG nr.1213/2006 privind stabilirea procedurii  cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private.
In ceea ce priveste cel de-al patrulea  motiv de recurs: hotararea a fost data cu incalcarea art.19 din Ordinul nr.536/1997, la dosar este depusa documentatia de arhitectura, din care rezulta amplasarea spatiilor de locuit si anexe. Nu rezulta ca baile si WC-urile sunt amplasate deasupra camerelor de locuit.
De altfel, la dosar este prezentata schema instalatiilor, din care rezulta ca acestea sunt in linie dreapta, baile fiind amplasate deasupra celor existente la nivelele I-IV.
Schema instalatiilor a fost necesara in procesul de autorizare, fiind intocmita intreaga documentatie necesara autorizarii.
Examinand cauza prin prisma motivelor de recurs invocate si a dispozitiilor art.3041 Cod procedura civila, instanta de control judiciar constata ca recursul promovat impotriva sentintei civile nr. 7273/CA/19 decembrie 2012 a Tribunalului Brasov este nefondat.    
In mod corect instanta de fond a constatat ca intimata reclamanta indeplineste conditiile legale pentru eliberarea autorizatie de construire in vederea intrarii in legalitate pentru constructia reprezentand mansarda compusa din 24 de apartamente edificata in mun. B, str. A…..
Expertiza tehnica extrajudiciara administrata in cauza a fost efectuata de singurul expert judiciar aflat pe lista Ministerului de Justitie pentru realizarea de lucrari in specialitate „urbanism si amenajarea teritoriului”, arhitect I A.
Aceasta proba este de natura sa combata sustinerile recurentului potrivit carora zona respectiva are o mare densitate de construire. Mansardarea nu echivaleaza cu realizarea unei constructii noi.
In ceea ce priveste al doilea motiv de recurs, respectiv nerespectarea dispozitiilor art.7alin.23 din Legea nr.50/1991, Curtea constata ca si acesta este neintemeiat, la baza edificarii constructiei existente fiind studiul de fezabilitate privind performanta energetica a anvelopei cladirii, urmare a masurilor de reabilitare, intocmita in aprilie 2009 de catre expert tehnic judiciar, F M.
Nici cel de-al treilea motiv de recurs invocat referitor la evaluarea impactului asupra mediului nu este fondat, din raspunsul/adresa 6016/21.05.2009 emis Agentia pentru Protectia Mediului B rezultand ca proiectul de mansardare a blocurilor colective de locuinte nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, intrucat acesta nu se afla listat in Anexa 1 sau 2 a HG nr.1213/2006 privind stabilirea procedurii  cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private.
Curtea constata ca nici cel de-al patrulea motiv invocat de recurent nu este intemeiat, in cauza amplasarea bailor lor realizandu-se deasupra celor existente la nivelele I-IV, aspect ce rezulta din schema instalatiilor depusa pentru obtinerea autorizatiei.
Pentru aceste considerente, constatand ca motivele de recurs invocate sunt nefondate, Curtea in temeiul art. 312 alin. 1 Cod  procedura civila, va respinge recursul declarat de recurentul Primarul Municipiului B impotriva sentintei civile nr. 7237/CA/19 decembrie 2012 a Tribunalului B.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Constructii

Desfiin?are lucrari executate fara autoriza?ie de construc?ie - Decizie nr. 163 din data de 27.02.2017
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 134 din data de 19.03.2015
Refacere lucrari de constructie realizate necorespunzator. Lipsa calitatii procesuale pasive a administratorului societatii executante. - Decizie nr. 714 din data de 01.09.2011
Refuzul proprietarului de a permite edificarea unei constructii noi deasupra imobilului, fara avizarile si autorizarile expertilor - Decizie nr. 411 din data de 16.09.2011
Construirea unui garaj pe terenul aflat in coproprietate. Refuzul justificat al paratilor de a-si da consimtamantul la edificarea constructiei. - Decizie nr. 406 din data de 19.12.2008
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana. - Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016